adorn

vt pamba, remba. ~ ment n 1 pambo, urembo. 2 upambaji, urembaji.