adore

vt 1 abudu, sujudu. 2 (colloq) penda mno, husudu, heshimu sana. adorable adj -a kupendeka mno, mahabuba. adorably adv. adoration n 1 kuabudu. 2 tendo la kusujudu. 3 (rel) ibada ya kuabudu. adorer n.