acid

2 n asidi .acidify vt. 1 (chem) fanya asidi. acidity n 1 uasidi. 2 (heart burn) kiungulia. acidic adj -enye asidi. acidulous adj (fig) 1 -enye chachu, kali. 2 -enye tabia ya ukali.