accumulate

vt kusanya, limbika. ~ vi ongezeka, jikusanya. accumulation n. accumulator n 1 kilimbikizi umeme. 2 (computer) kilimbikizi namba.