judaism

n 1 Uyahudi. 2 dini ya Kiyahudi. Judaic adj.